Privacyverklaring & Cookiebeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Voor details verwijzen wij naar dit privacybeleid onder“Recht op beperking van de verwerking“.

Analyse-instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Marcel Reidock, Inh.
Wijn Aroma’s Galerij
Schützenstraße 58
45657 Recklinghausen
Duitsland

Telefoon: +49 2361 9068141
Fax: +49 2361 9068142

E-mail: datenschutz@weinaromengalerie.de

De verantwoordelijke instantie van de hosting provider van deze website is:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

Tel.: +49 9831 505-0
Fax: +49 9831 505-3

E-mail: info@hetzner.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. e of f DSGVO, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van art. 21, lid 1, DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van een SSL-protocol. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
 • Indien u een bezwaarschrift wenst in te dienen op grond van artikel 21, lid 1, onder b). 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Vrijwel alle websites ter wereld maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (d.w.z. via welke bron op het web komt u bij ons terecht)
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Gegevensverwerking voor orderverwerking

Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de dienstverleners posterXXL GmbH en DHL Paket GmbH, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de bedrijven die in het kader van de contractuele verwerking met de productie en de levering zijn belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is artikel 6, lid 6. 1 lit. b GDPR.

Gebruik van betalingsdienstaanbieders

Apple Pay

Wanneer u betaalt met Apple Pay via Apple, geven wij uw betalingsgegevens als onderdeel van de betalingsverwerking door aan de

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
VERENIGDE STATEN

(hierna “Apple”), voorts. De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Apple behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor creditcardbetalingen via Apple. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang van Apple om uw betalingscapaciteit vast te stellen. Apple gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de relevante betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in het privacybeleid van Apple:
https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/apple-pay.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Apple. Apple kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken voor zover dat nodig is om de betalingen in overeenstemming met het contract te verwerken.

in3

Bij betaling via in3 geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de

Capayable B.V.
Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
NEDERLAND

(hierna “in3”), verder. De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

in3 behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betalingswijzen via in3. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang van in3 om uw solvabiliteit vast te stellen. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling wordt door in3 gebruikt om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Klarna:
https://payin3.eu/en/privacy-consumers-en/.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar in3. In3 kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

Klarna

Bij betalingen met Klarna via SOFORT-Banking, Klarna – Betaal nu, Klarna – Betaal later en Klarna – Betaling in termijnen geven wij uw betalingsgegevens door aan de

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
ZWEDEN

(hierna “Klarna”). De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Klarna behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betalingsmethoden via Klarna. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang van Klarna om uw solvabiliteit vast te stellen. Klarna gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Klarna:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om de betaling overeenkomstig de overeenkomst te verwerken.

Mollie

Als u met een creditcard betaalt via Mollie, geven wij uw betalingsgegevens door aan de

Mollie B.V.
Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
NEDERLAND

(hierna “Mollie”), gaat door. De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Mollie behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via Mollie. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang van Mollie om uw solvabiliteit vast te stellen. Mollie gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij naar Mollie’s verklaring inzake gegevensbescherming:
https://www.mollie.com/de/privacy.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Mollie. Mollie kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken.

Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan de

PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

(hierna “PayPal” genoemd). De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw betalingscapaciteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in het privacybeleid van PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Volgens art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon.

Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of van onze kant een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. sociale media

Facebook

Op onze pagina’s, functies van het sociale netwerk Facebook, provider

Facebook Inc.
1 Hacker Way
Menlo Park
Californië 94025, VS

hierna “Facebook” genoemd. U herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de “Like” knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like” knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram

Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door de

Instagram Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park
CA 94025, USA

hierna “Instagram” genoemd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Op onze site gebruiken we sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door de

Pinterest Inc.
808 Brannan Street
San Francisco
CA 94103-490, USA

hierna “Pinterest” genoemd, wordt geëxploiteerd.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, browsertype en -instellingen, datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Het gebruik van de Pinterest-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Twitter

Functies van de Twitter-dienst zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door de

Twitter, Inc.
1355 Market Street
Suite 900, San Francisco
CA 94103, USA

hierna “Twitter” genoemd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Twitter-profiel door op de Twitter-knop te klikken. Hierdoor kan Twitter het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter:
https://twitter.com/de/privacy.

5 Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nieuwsbrief verzending via MailChimp

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener

De Rocket Science Group
LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000, Atlanta
GA 30308, USA

hierna “MailChimp” genoemd, aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een effectief reclame-, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Uw gegevens worden gewoonlijk overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO zelf op basis van haar eigen legitieme belang bij de op de behoeften afgestemde vormgeving en optimalisering van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Gegevensverwerkingsovereenkomst”) gesloten met MailChimp op basis van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst kan hieronder worden bekeken:

Duits addendum gegevensverwerking

MailChimp is ook gecertificeerd onder de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verbindt zich er dus toe de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken:
https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6. online marketing

Google Advertenties

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, in het kader van Google Ads, het bijhouden van de conversie van de

Google LLC.
1600 Amphitheatre Parkway
Bergzicht
CA 94043, USA

hierna “Google” genoemd.

Wij gebruiken de Google Ads-dienst om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Ads) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op deze manier streven wij het belang na om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Ads klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Zij worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres:
https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Google Ads Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee wij reclame maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die op basis van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina’s automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Nadere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. webanalysediensten

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Bergzicht
CA 94043, USA

hierna “Google” genoemd. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

8. rechten van de betrokkene

Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten voor de betrokkene (recht op toegang en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de GDPR: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verwerkt. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke waarborgen er bestaan overeenkomstig artikel 46 van de GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die wij over u bewaren;
 • Recht op wissen volgens Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te vragen indien de vereisten van Art. 17 para. 1 van de GDPR. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Het recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 7, gegeven toestemming in te trekken. 3 DSGVO: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

Bron: e-recht24.de