Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van de “Weinaromen Galerie, Marcel Reidock, Inh.” Online Shop (hierna “Verkoper”), van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn Online Shop aangeboden goederen en/of diensten. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Sluiting van het contract

De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de webwinkel van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces doet de klant een juridisch bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de goederen en/of diensten in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per post, e-mail, fax of telefoon aan de verkoper doen toekomen.

  • De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
    door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod.

Vóór de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper kan de Klant zijn gegevens voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens vóór de bindende verzending van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen daar ook met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem/haar voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

Herroepingsrecht

Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in het afrekengedeelte van de webwinkel.

De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die in de webwinkel van de verkoper worden aangegeven.

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

Als de betalingsmethode “Apple Pay” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
VERENIGDE STATEN

onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Apple, beschikbaar op:

https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/apple-pay

Als de betalingsmethode “in3” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder

Capayable B.V.
Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
NEDERLAND

onderworpen aan de in3 Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://payin3.eu/en/privacy-consumers-en/

Als de betalingsmethode “Klarna” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
ZWEDEN

onderworpen aan de Klarna Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

Als de betalingsmethode “kredietkaart” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder

Mollie B.V.
Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
NEDERLAND

onderworpen aan de Mollie Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://www.mollie.com/de/privacy

Als de betalingsmethode “PayPal” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder

PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

onderworpen aan de PayPal gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Indien u kiest voor de betaalmethoden iDEAL, Belfius Pay, KBC/CBC of Bancontact zijn de voorwaarden van de betreffende kredietinstelling waarbij u uw rekening aanhoudt van toepassing.

Leverings- en verzendingsvoorwaarden

De levering van de goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugzendt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis had gesteld.

De goederen kunnen niet ter plaatse worden afgehaald.

Er wordt alleen geleverd binnen de landen die in de winkel kunnen worden geselecteerd. (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland)

Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

De klant wordt verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt opgeheven door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Plaats van jurisdictie

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen te wijten zijn aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant.

In voornoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd de zaak voor te leggen aan de rechter in de vestigingsplaats van de klant.

Alternatieve geschillenbeslechting uit hoofde van artikel 14, lid 1. 1 ODR-verordening en artikel 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.